Δίκαιο αλλοδαπών και μετανάστευσης

Δίκαιο αλλοδαπών και μετανάστευσης

Το γραφείο μας παρέχει υψηλού επιπέδου νομικές υπηρεσίες σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) και εταιρίες και επιχειρήσεις στο πλαίσιο της επίλυσης οποιουδήποτε ζητήματος αφορά το μεταναστευτικό δίκαιο. Το γραφείο μας εκπροσωπεί πελάτες από όλον τον κόσμο που αναζητούν την εξασφάλιση μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα ή την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, όπως σε αλλοδαπούς επενδυτές, πολυεθνικές εταιρίες και υπηκόους τρίτων χωρών που επιθυμούν να εργαστούν στην Ελλάδα. Παρόλο που το γραφείο μας εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, παρέχουμε νομική εκπροσώπηση και καθοδήγηση σε πελάτες από διάφορες χώρες του κόσμου, όπως από την Ινδία, την Κίνα, την Ρωσία, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ντουμπάι, την Αίγυπτο κλπ. Στο πλαίσιο μάλιστα της πληρέστερης εξυπηρέτησης και καθοδήγησης των πελατών μας, διατηρούμε στενή συνεργασία με δικηγόρους από την Αθήνα, αλλά και από άλλες πόλεις της Ελλάδας. Στο πλαίσιο της ενασχόλησής μας με τα ζητήματα του μεταναστευτικού δικαίου, έχουμε βοηθήσει και καθοδηγήσει αποτελεσματικά πελάτες από όλον τον κόσμο να αποκτήσουν μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων, λόγω εργασίας, ως μέλη οικογένειας κ.ο.κ. Με βάση την εμπειρία που διαθέτουμε, έχουμε την δυνατότητα να προτείνουμε στους πελάτες μας όλες τις δυνατές λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες που καθιστούν αναγκαία την μόνιμη εγκατάστασή τους στην Ελλάδα.

 

Επίσης, το γραφείο μας αναλαμβάνει την διενέργεια επίσημων μεταφράσεων πάσης φύσεως εγγράφων (πιστοποιητικά, πτυχία, ιατρικά έγγραφα, τεχνικά έγγραφα, συμβόλαια κλπ) από τις εξής γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Αλβανικά, Ρώσικα, Ουκρανικά, Καζακικά, Γεωργιανά, Σκοπιανά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Σέρβικα, Βουλγάρικα, Τούρκικα προς τα Ελληνικά και αντίστροφα. Επίσης, αναλαμβάνουμε την επικύρωση ελληνικών δημοσίων εγγράφων πάσης φύσεως με την σφραγίδα της Χάγης (Apostille)

 

Κατηγορίες αδειών διαμονής στην Ελλάδα (Νόμος 4251/2014)

 

        Στο ελληνικό δίκαιο προβλέπονται διάφορες κατηγορίες αδειών διαμονής, που επιτρέπουν στον κάτοχό τους να ζει μόνιμα στην Ελλάδα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

- Άδεια διαμονής για μέλη οικογένειας Έλληνα ή Ευρωπαίου πολίτη,

- Άδεια διαμονής για οικονομικά ανεξάρτητα πρόσωπα,

- Άδεια διαμονής για σπουδαστές ελληνικών πανεπιστημίων,

- Άδεια διαμονής για μέλη οικογένειας αλλοδαπού που διαμένει και εργάζεται στην Ελλάδα για τουλάχιστον δύο χρόνια (οικογενειακή επανένωση),

- Άδεια διαμονής για επενδύσεις,

- Άδεια διαμονής για ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας με αξία άνω των 250.000 Ευρώ κλπ.

 

Ι. Άδεια διαμονής για αλλοδαπούς ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας

 

        Δυνάμει του άρθρου 20 παρ. Β του Νόμου 4251/2014, προβλέπεται η χορήγηση πενταετούς άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών (εκτός Ε.Ε), οι οποίοι τυγχάνουν ιδιοκτήτες ακινήτων ή έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, αξίας σε αμφότερες τις περιπτώσεις τουλάχιστον 250.000 Ευρώ. Η άδεια αυτή μπορεί μάλιστα να ανανεώνεται εφόσον διατηρείται η σχέση των ενδιαφερόμενων με την ακίνητη περιουσία τους και τα πρόσωπα αυτά μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους.

        Για να χορηγηθεί άδεια διαμονής σε ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, θα πρέπει οι τελευταίοι να έχουν εφοδιαστεί με θεώρηση εισόδου (visa) οποιουδήποτε τύπου, δηλαδή είτε τύπου C (Schengen) είτε (κατά προτίμηση) τύπου D (εθνική θεώρηση εισόδου). Για την χορήγηση της άδειας διαμονής, θα πρέπει το ελάχιστο τίμημα των 250.000 Ευρώ  να έχει καταβληθεί με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με κατάθεση τραπεζικού εμβάσματος στο λογαριασμό του δικαιούχου που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδας ή σε πιστωτικό ίδρυμα που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας, τα ειδικότερα στοιχεία των οποίων δηλώνονται υπευθύνως από τους συμβαλλόμενους ενώπιον του συμβολαιογράφου και αναγράφονται στο συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης.

        Αφού εφοδιαστεί ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός με θεώρηση εισόδου (visa), θα πρέπει να προβεί στις απαιτούμενες διαδικασίες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης ή μίσθωσης της ακίνητης περιουσίας. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα κρίσιμη και χρήσιμη αποβαίνει η συμβολή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εξειδικευμένου σε ζητήματα ακινήτων και δικαίου αλλοδαπών δικηγόρου, ο οποίος θα συνδράμει τον αλλοδαπό σε όλα τα απαιτούμενα βήματα της διαδικασίας (έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου, συγκέντρωση των απαιτούμενων εγγράφων, έλεγχος των συμβολαίων που θα υπογραφούν, διενέργεια διαδικασιών για έκδοση της άδειας διαμονής κ.ο.κ).

        Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής του συμβολαίου και μεταγραφεί αυτό στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο και πάντως πριν λήξει η ισχύς της θεώρησης εισόδου (visa), ο αλλοδαπός μπορεί να καταθέσει αίτηση για άδεια διαμονής στην υπηρεσία μιας στάσης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος. Μαζί με την αίτηση, οφείλει να καταθέσει μία σειρά από άλλα δικαιολογητικά, στα οποία περιλαμβάνονται: α) Αντίγραφο συμβολαίου αγοράς ακινήτου ή ακινήτων αξίας 250.000 ευρώ τουλάχιστον, β) Βεβαίωση του συμβολαιογράφου ότι το συμβόλαιο αγοράς καλύπτει τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4146/2013, γ) Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο, δ) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ακόμα και πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης του ακινήτου. Στην περίπτωση αυτή, όμως, θα πρέπει να υποβάλλονται επίσης αποδεικτικά της οικονομικής επιφάνειας του ενδιαφερομένου, π.χ. βεβαίωση αναγνωρισμένης Τράπεζας ή άλλου χρηματοοικονομικού οργανισμού, από όπου να προκύπτει η ύπαρξη τραπεζικών καταθέσεων ή άλλων χρεωγράφων, ιδίως ομολογιών ή μετοχών, συνολικής αξίας άνω των 250.000€, καθώς και αντίγραφο συμβολαίου ανάθεσης μεσιτείας είτε σε δικηγορική εταιρεία ή μεμονωμένο δικηγόρο, οι οποίοι να έχουν δικαίωμα επαγγελματικής δραστηριότητας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε πρακτορείο / εταιρία διαχείρισης ακινήτων με άδεια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

        Η άδεια διαμονής που χορηγείται σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν καθιερώνει δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας και επιτρέπεται μόνο η άσκηση οικονομικής δραστηριότητας με την ιδιότητα του μετόχου εταιρείας, του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου εταιρίας. Η μεταπώληση της ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, σε άλλον υπήκοο τρίτης χώρας, παρέχει δικαίωμα χορήγησης άδειας διαμονής στον νέο αγοραστή με ταυτόχρονη ανάκληση της άδειας διαμονής του πωλητή.

 

ΙΙ. Άδεια διαμονής για άσκηση επενδυτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα

 

        Η επενδυτική δραστηριότητα για αλλοδαπούς επενδυτές, πολίτες τρίτων χωρών, στην Ελλάδα έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια πολύ ελκυστική, καθώς συνδυάζει μια ευέλικτη, γρήγορη και σχετικά φθηνή διαδικασία με τα οφέλη μιας πολύ κερδοφόρας λύσης. Στις μέρες μας, υφίστανται πλείστες αξιόλογες επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα σε διάφορους τομείς, όπως ο τουρισμός, η γαστρονομία, η ιστορία και ο πολιτισμός, ο τομέας των επικοινωνιών κλπ.

        Τα ζητήματα που συνδέονται με την είσοδο και διαμονή στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών για υλοποίηση επενδυτικής δραστηριότητας ρυθμίζονται στο άρθρο 16 του Ν. 4251/2014, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 (παρ. 21) του Ν. 4332/2015 και το άρθρο 84 (παρ. 1 έως 6) του Ν. 4399/2016. Οι άδειες διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα παρέχονται σε πολίτες εκτός ΕΕ (επενδυτές ή στελέχη) στο πλαίσιο υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου μετά από θετική αξιολόγηση της επένδυσης από τη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τον τομέα δραστηριότητας ή την τοποθεσία του επενδυτικού σχεδίου και η μοναδική προϋπόθεση που πρέπει να πληροί η επένδυση είναι να έχει θετικό αντίκτυπο στην εθνική ανάπτυξη και στην οικονομία εν γένει.

        Για τον χαρακτηρισμό της επένδυσης υποβάλλεται, δια μέσου της αρμόδιας προξενικής αρχής, αναλόγως του τόπου διαμονής του/των επενδυτών, σχετική αίτηση στην ανωτέρω υπηρεσία, η οποία συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Συνοπτική μελέτη παρουσίασης του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με το Υπόδειγμα της αρμόδιας υπηρεσίας,

Β. Στοιχεία των πολιτών τρίτων χωρών (επενδυτές και στελέχη), για τους οποίους ζητείται άδεια εισόδου ή διαμονής,

Γ. Τεκμηρίωση της δυνατότητας του επενδυτικού φορέα για την κάλυψη των ιδίων κεφαλαίων της επένδυσης βάσει βεβαιώσεων τριμηνιαίας κίνησης τραπεζικών καταθέσεων ή και κινητών αξιών για φυσικά πρόσωπα και ισολογισμών και λοιπών λογιστικών καταστάσεων για νομικά πρόσωπα.

        Η Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εξετάζει το φάκελο της αίτησης και διαβιβάζει την εισήγησή της στην αρμόδια Προξενική Αρχή, οπότε και η τελευταία, σε περίπτωση που η εισήγηση είναι θετική, προβαίνει στην έκδοση εθνικής θεώρησης εισόδου (Visa τύπου D).

        Αξίζει να σημειωθεί ότι φορείς του δικαιώματος εισόδου και απόκτησης άδειας μόνιμης διαμονής στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος δεν είναι μόνο οι πολίτες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ που προτίθενται να επενδύσουν στην Ελλάδα (επενδυτές), είτε προσωπικά είτε μέσω νομικής οντότητας, αλλά και πολίτες τρίτων χωρών, στελέχη επιχειρήσεων, που συμμετέχουν στην υλοποίηση ή/και στη λειτουργία του επενδυτικού σχεδίου. Ειδικότερα, μέχρι δέκα πολίτες τρίτων χωρών, επενδυτές και στελέχη, μπορούν να εισέλθουν και να διαμείνουν στη χώρα για την υλοποίηση και τη λειτουργία της επένδυσης, ανάλογα και με την επενδυτική κλίμακα (για παράδειγμα αν η συμμετοχή του επενδυτή ανέρχεται σε 300.000 ευρώ, δεν χορηγούνται άδειες διαμονής σε στελέχη, εάν η εισφορά του επενδυτή ανέρχεται από 300.000 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ, μπορεί να χορηγηθεί 1 άδεια παραμονής για ένα στέλεχος κ.λπ.). Επιπλέον, δικαιούχοι του δικαιώματος εισόδου και διαμονής μόνιμα στην Ελλάδα είναι τα μέλη της οικογένειας των πολιτών εκτός ΕΕ/ΕΟΧ που περιγράφονται παραπάνω, στα οποία χορηγείται άδεια διαμονής και συγκεκριμένα: α) ο/η έτερος των συζύγων, β) τα άγαμα κοινά τέκνα των συζύγων κάτω των 21 ετών, γ) τα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή της/του ετέρου των συζύγων, εφόσον η επιμέλεια έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα του συντηρούντος σε αυτόν, για δε τα τέκνα της/του ετέρου των συζύγων σε αυτήν/αυτόν, δ) οι ανιόντες α΄ βαθμού συγγενείας των συζύγων.

        Μετά την είσοδό του στη χώρα, ο πολίτης εκτός ΕΕ / ΕΟΧ θα πρέπει να ολοκληρώσει την απαιτούμενη διαδικασία για την υποβολή αίτησης για άδεια παραμονής πριν από την ημερομηνία λήξης της θεώρησης εισόδου στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Η άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα (είτε για επενδυτές είτε για στελέχη) χορηγείται για πενταετή περίοδο και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για ισόχρονη διάρκεια, με την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος διατηρεί το καθεστώς (επενδυτής ή στέλεχος), σε σχέση με την επένδυση και ότι η επένδυση εξακολουθεί να είναι ενεργή.

 

ΙΙΙ. Άδεια διαμονής για οικονομικά ανεξάρτητα πρόσωπα

 

        Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Νόμου 4251/2014 (Κώδικας Μετανάστευσης), δίνεται η δυνατότητα να λάβουν άδεια διαμονής στην Ελλάδα πολίτες τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ) που αποτελούν οικονομικά ανεξάρτητα άτομα, δηλαδή διαθέτουν επαρκείς πόρους σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσής τους, χωρίς να ασκούν κάποια εργασία ή ανεξάρτητη οικονομική ή επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα (εισοδηματίες, συνταξιούχοι υψηλών απολαβών κ.ο.κ).

        Για να λάβει κάποιος υπήκοος τρίτης χώρας άδεια διαμονής στην Ελλάδα ως οικονομικά ανεξάρτητο πρόσωπο, θα πρέπει να αιτηθεί από το ελληνικό προξενείο του τόπου διαμονής του την έκδοση θεώρησης εισόδου (VISA) μακράς διάρκειας (τύπου D), αποδεικνύοντας για τον σκοπό αυτό ότι μπορεί να καλύψει τις δαπάνες διαβίωσής του στην Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται να εργαστεί ή να ασκήσει οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα. Το πρόσωπο αυτό μάλιστα μπορεί να συνοδεύεται και από τα μέλη της οικογενείας του, τα οποία οφείλουν να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για έκδοση θεώρησης εισόδου (VISA) μακράς διάρκειας στην οικεία ελληνική προξενική αρχή.

        Το ποσό που πρέπει να διαθέτει ο υπήκοος τρίτης χώρας που επιθυμεί να λάβει άδεια διαμονής στην Ελλάδα ως οικονομικά ανεξάρτητο πρόσωπο ανέρχεται μηνιαίως σε 2.000,00 Ευρώ, ποσό το οποίο προσαυξάνεται κατά 20% για τον/την σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο που επιθυμεί να φέρει μαζί του στην Ελλάδα. Η ύπαρξη του ποσού αυτού αποδεικνύεται από στοιχεία όπως η σύνταξη ή ο τραπεζικός λογαριασμός. Εκτός των αποδεικτικών εγγράφων που αποδεικνύουν την ύπαρξη επαρκών οικονομικών πόρων σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο υπήκοος τρίτης χώρας οφείλει να προσκομίσει επιπρόσθετα και βεβαίωση ότι διαθέτει πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας κατά το διάστημα της διαμονής του στην Ελλάδα (λ.χ. ιδιωτική ασφαλιστική σύμβαση) ή βεβαίωση περί του ότι έχει καταθέσει σχετική αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα.

        Αφού λάβει την θεώρηση εισόδου (VISA) μακράς διάρκειας (τύπου D) και εισέλθει στην Ελλάδα, ο υπήκοος τρίτης χώρας οφείλει να καταθέσει αίτηση στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την χορήγηση άδειας διαμονής. Η άδεια διαμονής για οικονομικά ανεξάρτητα άτομα έχει διάρκεια δύο (2) έτη και ανανεώνεται στην συνέχεια ανά τριετία, ενώ δεν παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

 

        Το γραφείο μας μπορεί να αναλάβει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για την έκδοση αδειών παραμονής οποιουδήποτε τύπου ή για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε:

  • Να συγκεντρώσουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται και να προβούμε στις αναγκαίες μεταφράσεις και επικυρώσεις.
  • Να καταθέσουμε για λογαριασμό σας αίτηση για έκδοση άδειας διαμονής στις αρμόδιες υπηρεσίες.
  • Να καταθέσουμε κάθε συμπληρωματικό έγγραφο ή αίτηση απαιτηθεί.
  • Να παρακολουθούμε την πορεία του φακέλου για την έκδοση της άδειας διαμονής σας.
  • Να παραλάβουμε την απόφαση που θα εκδοθεί επί της αιτήσεώς σας.
  • Να σας συνδράμουμε σε οποιοδήποτε ζήτημα απαιτηθεί, όπως ενδεικτικά να ασκήσουμε ένδικα βοηθήματα και μέσα τυχόν απορριπτικών αποφάσεων, να προβούμε στην διαγραφή σας από τον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών, να ασκήσουμε αντιρρήσεις κατά αποφάσεων κράτησης σε περίπτωση που κρατείστε ως παράνομοι μετανάστες στην Χώρα κ.ο.κ. 

Συμβουλευτείτε το γραφείο μας και τους ειδικούς για τις υποθέσεις σας. Είμαστε εδώ για να σας στηρίξουμε Συμβουλευτείτε μας